مطالب توسط manager

مزایای پري استارتر كرامبل و پري استارتر پلت

١-دسترسي حداكثر وزن پس از پايان سرانه مصرف ٢-يكنواختي بسياربالا در گله ٣-كمك ب رشد سريع دسترسي گوارش ٤-كاهش تلفات ناشي از عفونت هاي اوليه ٥-استفاده از تركيب خاص جهت تقويت سيستم ايمني مقدار وروش مصرف : ازابتداي ورود جوجه تا پايان هفت روزگي در اختيار جوجه قرار بگيرد سرانه مصرف ١٧٥ گرم ب ازاي […]